بازدید از موزه علوم

دانش آموزان پایه اول و سوم در روز سه شنبه 16 آذر ماه به بازدید علمی موزه علوم  دانشگاه فرهنگیان رفتند.

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب

ادامه مطلب...

نوآموزان پیش دبستانی در شهر بازی پروما

نوآموزان پیش دبستانی در روز دوشنبه اول آذر ماه به اردوی تفریحی شهر بازی پروما رفتند و  ساعات خوشی را در آنجا سپری نمودند.

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

ادامه مطلب...

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی