رویکردها

رويكرد حوزه آموزشي

سعي در ايجاد ارتباط معنا دار مواد درسي با زندگي دانش آموزان

مشاركت عملي دانش آموزان در فرآيند يادگيري

فرصت رسيدن به قابليت ها براي همه دانش آموزان بجاي رقابت با ديگران

تاكيد بر روش هاي اكتشافي ،پژوهشي و پرسشگري به منظور تمرين تفكر و انديشه

امكان بكار گيري حواس پنج گانه در فرآيند يادگيري

فرصت تعميق ، تثبيت ، تحكيم و تداوم يادگيري

رسميت شناختن بازي به عنوان يكي از نيازهاي اصلي كودك و يكي از روشهاي موثّر يادگيري

فراهم سازي زمينه جهت انجام فعّاليتّهاي گروهي

پرهيز از برگزاري آزمون هاي مكرّر تستي و مقايسه اي

پرهيز از ايجاد جوّ استرس و رقابت

پرهيز از رتبه بندي دانش آموزان

پرهيز از ارائه تكاليف حجيم و تكرار

پرهيز از روش هاي تكرار و تمرين جهت حافظه مداري و يادگيري طوطي وار

رويكرد ارزيابي

استفاده از روش ارزيابي توصيفي با تاكيد بر ارزيابي تكويني و مستمر

ارائه گزارش رفتار يادگيري به جاي نظام نمره و كارنامه

حركت به سوي خود ارزيابي

رويكرد تشويق

پرهيز از ارائه جايزه و تقويت كننده هاي بيروني

تقويت انگيزه هاي دروني و رسيدن به احساس رضايت و خشنودي دروني

توجّه ، تحسين ، احترام ، محبّت ، پذيرش و حمايت براي همه دانش آموزان

رويكرد انضباطي

مشاركت فعّال دانش آموز در تدوين قوانين و مقررّات كلاس و مدرسه

ايجاد فرصت گفتگو جهت حل تعارضات بين فردي

پرهيز از تنبيه ، تحقير ، باج دهي و قضاوت

ترويج روابط مبتني بر احترام و حمايت به جاي جنگ قدرت دانش آموزان با سايرين

ايجاد فرصت براي رسيدن به خود ارزشمندي ، شادي و رضايت

ايجاد فرصت براي دستيابي به خود ارزيابي در رفتار

ايجاد فرصت براي دستيابي به خود كنترلي

                                                            

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی