مدیریت

جناب آقای جمشید ایوبی

مدرک تحصیلی:

کارشناس الهیات

بازنشسته آموزش و پرورش

سوابق:

مربی پرورشی شهرستان بیرجند /ناحیه5/ناحیه2/ناحیه4

کارشناس امورتربیتی ناحیه2 مشهد

کارشناس فرهنگی و هنری ناحیه2 مشهد

معاونت دبیرستانهای نواحی 2 /4 /6 مشهد

کارشناس ارزیابی عملکرد ناحیه4 مشهد

کارشناس مسئول مدارس غیردولتی ناحیه4 مشهد

کارشناس مدارس غیردولتی اداره کل خراسان رضوی

مدیریت مدارس نواحی مشهد و آموزشگاه علوی مشهد

دبیردبیرستان های نواحی هفتگانه مشهد

مدیر و مؤسس دبستان سلام ثامن از سال 1394

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی