معاونت هماهنگی

 

سعیده ایوبی

مدرک تحصیلی:

کارشناس مهندسی محیط زیست

سطح عالی خوشنویسی از  انجمن خوشنویسان ایران

سوابق:

مربی بهداشت دبستان دخترانه پویندگان رسالت

معلم هنر دبستان پسرانه نوردانش

معلم هنر دبستان دخترانه پویندگان رسالت

معاون آموزشی در دبستان سلام ثامن از سال 1394

دارای مدرک دوره مهارت های تدریس 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی