اهداف

اهداف كلي دبستان سلام

توسعه بهبود شرايط آموزشي

بكار گيري و ارتقاء روش هاي نوين يادگيري

حمايت و ياري رساني مستمر به فرآيند پرورش انسان هاي مسؤليت پذير و اخلاق مدار در جامعه ديني

ايجاد و ارتقاء روحيه حمايت ، احترام ، اعتماد متقابل و همزيستي مسؤلانه

بكار گيري و ارتقاء روش هاي موثر در مديريت رهبرانه

بكار گيري و ارتقاء رويكرد هاي روان شناسي مثبت نگر و فرآيندي

اهداف در حيطه نيروي انساني

جذب نيروهاي با انگيزه ، توانمند ، مسؤوليت پذير ، علاقه مند و متعّهد به بهبود در روند كاري

تقويت و افزايش مشاركت نيروها در سياست ها و برنامه ريزي ها

افزايش توان نيرو ها به عنوان نيروي حامي و موثّر در پرورش انسانهاي اگاه ، خشنود و سازگار با جامعه

فرصت دستيابي به حس سودمندي و تأثير گذاري در پيشبرد اهداف

اهداف آموزشي دبستان

ارائه برنامه درسي مبتني بر روش هاي نوين با رويكرد فرآيندي

ايجاد فرصت خود ارزيابي در دانش آموزان

زمينه سازي پرورش پرسشگري و پژوهش

گذار از شيوه هاي سنتي يا رويكرد انتقالي در برنامه ريزي درسي و ارزشيابي

ايجاد فرصت يادگيري مبتني بر انگيزش دروني

فراهم سازي زمينه جهت يادگيري مبتني بر تفكر و انديشه

اهداف در حوزه والدين

ايجاد فرصت و ارتقاء مشاركت فعال والدين در برنامه هاي آموزشي ، تربيتي و رفتاري

ايجاد فرصت همراهي و همسويي والدين با برنامه ها و اهداف مدرسه

افزايش مشاركت اولياء در روند بهبود مسائل دانش آموزان

ايجاد فرصت دانش افزايي

سياستها ي سازماني – اداري

جذب نيرو هاي با انگيزه ، توانمند و علاقه مند و متعهّد به بهبود و پيشرفت كاري

جذب خانواده هاي علاقه مند و متعهّد به همسويي با اهداف مدرسه

تقويت و افزايش مشاركت نيرو ها در برنامه ها

تقويت و افزايش مشاركت والدين در برنامه ها

ايجاد فرصت حس سودمندي نيروها در پيشبرد اهداف مدرسه

ايجاد فرصت حس رضايت و خرسندي در والدين

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی