معرفی مسئول دپارتمان مشاوره

 

 

آقای حمید اقبالی

کارشناس  روانشناسی کودک

سوابق:

مشاور و روان شناس دبستان شهید مطهری به مدت  5سال

اشتغال در دبستان منجی به مدت یکسال

روان شناس مرکز دکتر وثوق  به مدت 2 سال

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی