دپارتمان زبان

منابع آموزشی دپارتمان زبان:

 

 

نام کتاب: first friends1   

ویژه آموزش دانش آموزان پایه اول و دوم   

نام مربی:سرکارخانم اکبری

 

 

نام کتاب: family and friends  starter

ویژه تعیین سطح شدگان پایه سوم تاششم

مربی: سرکارخانم اکبری

 

 

نام کتاب: family and friends 1 

ویژه تعیین سطح شدگان پایه سوم تا ششم

نام مربی: سرکارخانم دانشجو

 

 

نام کتاب: family and friends2

ویژه تعیین سطح شدگان پایه سوم تا ششم

نام مربی: جناب آقای نیک پور

 

 

نام کتاب: family and friends3

ویژه تعیین سطح شدگان پایه سوم تا ششم

نام مربی: جناب آقای حسین نژاد

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی