معرفی مربی ورزش

معرفی مربی ورزش:

آقای حسن خاکپور

کارشناس تربیت بدنی

معلم رسمی آموزش و پرورش

دارای مدرک مربیگری در رشته های ورزشی فوتبال. شنا، بدمینتون، آمادگی جسمانی، بدنسازی، هندبال ، نجات غریق و پرورش اندام

دارای مدرک داوری  ملی والیبال، ملی فوتبال، درجه2 بسکتبال، والیبال نشسته،  بسکتبال با ویلچر و هاکی

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی