معرفی اعضای انجمن

 

 

1. آقای مسعود مهدی زاده                         ریاست انجمن

2.آقای وحید حیدری فرد                             نایب رییس

3 .آقای امیرحسین ذاکری پور                    عضو منتخب

4.خانم زهرا صحاف                                     عضو منتخب

5.خانم نسرین ملکانی                                  عضو منتخب

6.آقای سعید ادیبی                                      عضو منتخب

7. آقای محسن مداینی                                 عضو منتخب

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی