پایه پنجم

سرکارخانم سپاهی

سوابق:

بازنشسته آموزش و پرورش

سابقه کسب عنوان معلم نمونه استانی و ناحیه ای

آموزگار مدارس پیام و بهشت

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی