پایه چهارم

 جناب آقای حسین زاده

مدرک تحصیلی:

کارشناسی مدیریت آموزشی

سوابق:

مدیریت آموزش اصناف به مدت 2 سال

آموزگار در دبستان منجی(عج)

آموزگار پایه های مختلف در دبستان نهال دانش

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی