آموزگار پایه اول (1)

سرکار خانم زمان زاده

مدرک تحصیلی:

کارشناسی آموزش ابتدایی

بازنشسته آموزش و پرورش

سوابق:

 آموزگار پایه اول در مدارس نواحی 1و 4 استان خوزستان به مدت 30 سال

آموزگار پایه اول  دبستان بعثت مشهد به مدت 5 سال

آموزگار پایه اول در دبستان پیام مشهد به مدت یکسال

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی